Menu
Our
Board
Sandeep Virmani
Sandeep Virmani
President
Gagan Sethi
Gagan Sethi
Vice President
Yugandhar Mandvekar
Yugandhar Mandvekar
Executive Secretary
Krupa Dholakia
Krupa Dholakia
Member
Dr. Devinder Kumar Sadana
Dr. Devinder Kumar Sadana
Member
Dr. Sabyasachi Das
Dr. Sabyasachi Das
Member
Dr. Rajeshwari Raina
Dr. Rajeshwari Raina
Member