હાલારી ગધેડા ગદભરાજ પ્રસંગ સંરક્ષણના એક ભાગ તરીકે હાથ ધરવામાં આવેલ જેથી ગધેડાના ઉછેરકો અપાર ખુશી અને આશા સાથે તેના ઉદ્દેશને આવકારે.