અનુક્રમણિકા
જાણી શકશો:
અમે માલધારીઓ ના કુદરતી પ્રદેશો માં તેમની આજીવિકા અને જૈવિક વિવિધતા ના સંરક્ષણ અને સુધારા માટે કાર્યરત છીએ . અમે સમુદાયો ને તેમની મજબૂત પાયા ની આગેવાની ના માધ્યમ થી સશક્ત અને સ્વનિર્ભર કરવા નો પ્રયત્ન કરીયે છીએ .
Discover:
Working in pastoral landscapes through livelihood development and biodiversity conservation, we strive to empower independent, self-sustaining communities with strong grassroots leadership.
Our Work In
Our Work In