અનુક્રમણિકા
જાણી શકશો > આજીવિકા:
7. ગુજરાત ઉપરાંત ના વિસ્તારો માં અમારું કામ

અમારા કામ નું ફલક ગુજરાત બહાર વિસ્તારવા માટે અમે centre for pastoralism ( સીએફપી ) ના માંધ્યમ આગળ વધી રહ્યા છીએ.