કાંતિ ગુરુ શ્યામજી ક્રુષ્ણ વર્મા -કચ્છ યુનિવર્સિટી